“E ka he dhur Shqipërinë në kr ahët e Erdoganit”/ Grekët: Po pë rdoret f eja dhe in vestimet turke!”

Grekët duket se nuk e kanë pr itur mirë fitoren e Edi Ramës. Të paktën disa media, pasi e li dhin ate me Erdoganin.
Erdoganit i pë lqen të lu ajë “su lltanin”. Kjo është ars yeja pse sy non vendet e B allkanit, v eçanërisht ato me një popullsi my slimane. Kjo është ar syeja pse Shqipëria ishte në sh ënjestër kryesore dhe një pre e le htë për di plomacinë turke, ve çanërisht gjatë kryeministrisë së Edi Ramës.

Erdogan of ron in vestime ekonomike në Shqipëri në mënyrë që të k onsolidojë ko ntrollin po litik në vendin tonë fq inj. Por ndërsa Shqipëria shikon nga BE, ajo duhet të jetë e ku jdesshme, ve çanërisht në një kohë kur im azhi i Turqisë në Evropë nuk është më i miri. Me fjalë të tjera, Rama nuk ka ha pësirë ​​për të le juar Ankaranë të sa telitojë vendin e tij. Duhet të th eksohet se Turqia është pa rtneri i pestë më i ma dh tregtar dhe in vestitori i gjashtë më i madh në Shqipëri.

Be the first to comment on "“E ka he dhur Shqipërinë në kr ahët e Erdoganit”/ Grekët: Po pë rdoret f eja dhe in vestimet turke!”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*