E r ende! Burri dj e g veten, gruas i bie inf arkt vetëm se foshnja nuk doli djalë! Vjehrra u beri te paprituren

I ati i vë fl ak ën vetes, sepse në jetë i erdhi një vajzë dhe jo djalë siç donte ai dhe familja e tij: por ngjarja shkon edhe më tej, sepse gruaja e tij hu m b j etën pas një at a ku në z emër.

H istoria nd odhi në Indi, ku po lici a ka h apur edhe një d osje he ti mi. Burri duket se është nx it ur nga këmbëngulja e familjes së o rigjinës së tij, që i kë rkonin v azhdimisht të kishte një tra shëgimtar m ashkull.

Gruaja kishte l indur një vajzë katër ditë më parë, për të cilën ishte q or t uar a s hpër nga vj ehrra e saj në prani të burrit.

Burrë i ri duket se i dha f und jetës nga pr es io ni, sepse pr iste një djalë dhe jo vajzë. Siç r aportohet nga mediat lokale indiane, ngjarja ka ndodhur gjatë fundjavës në një fshat, në z onën e njohur si Tr ipura P erëndimore, në l indje të Indisë.

“Pas gri nd je ve të pë rsëritura me gruan e tij, Pran Gobinda i dha f u nd duke dj eg ur veten të dielën,” tha zëdhënësi i p olicisë lokale.

Dy sho het se shkak i aktit ishte kë mbëngulja e familjes së o rigjinës që i kërkonte të kishte p atjetër një trashëgimtar mashkull.

Gruaja e tij, 23-vj eçarja Supriya Das, kishte l indur një vajzë katër ditë më parë.

“Gruaja gjithashtu hu mbi jetën më vonë nga një atak në ze mër, sepse ajo nuk ishte në gje ndje të du ronte lajmin e h um bje s së burrit të saj në një sp ital të Agartala, ndërsa vjehrra vazhdimisht e q or to nte për li ndjen e një vajze ,” shpjegoi po lic ia e cila megjithatë, nuk ka bërë asnjë arr est im për mo mentin.

Be the first to comment on "E r ende! Burri dj e g veten, gruas i bie inf arkt vetëm se foshnja nuk doli djalë! Vjehrra u beri te paprituren"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*