E rr allë, Shqiptarja li nd tr injakë id entikë! Kush ur on iu gë zoftë ze mra!

Alena Latifi, 29-vjeç dhe ba shkëshorti i saj Arbeni 31 vjeç, ishin shumë të lu mtur kur mësuan se do të bë heshin prindër.
Çifti shkoi ne Australi, ishte shumë i en tuziazmuar me lajmin, por ajo çfarë i ha biti edhe më shumë ishte vizita e parë në sp ital, ku në ul trazërin e parë kishte 3 ze mra që rr ihnin

.Ata nuk kishin ndonjë hi stori në familjet e tyre me li ndje të shu mfishta dhe ishin shumë të ha bitur me lajmin se familja e tyre do të rritej me 3, vetëm nga sht atzënia e parë.Fo shnjet li ndën në M aj të vitit 2020 dhe ishin tre djem id entikë. Ur ime dhe shendet per en gjujt e vogel.

Be the first to comment on "E rr allë, Shqiptarja li nd tr injakë id entikë! Kush ur on iu gë zoftë ze mra!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*