Edhe nje mjek e h umbi b etejen nga v irusi / Ndë rroi j etë dr. Senadi

Për shkak të k omplikimeve nga v irusui Kovid 19 ka nd ërruar j etë edhe një mj ek në Maqedoninë e Veriut. Mbreme ka nd ërruar j etë mj eku 53 vj eçar Senat Grboviq nga Shkupi.

Doktor Senati kohën e fundit ka punuar në një o rdinancë pr ivate, kurse p araprakisht në Nd ihmën e Shpejtë pranë Shtëpisë së shë ndetit në Shkup.

Lajmin e kanë bë të ditur nga Aso ciacioni i sp ecializantëve dhe mj ekëve të rinj. “H umbëm edhe një k olegë. Ng ushëllime për f amiljen e d oktor S enadit”, kanë shkruar nga ky As ociacion.

Be the first to comment on "Edhe nje mjek e h umbi b etejen nga v irusi / Ndë rroi j etë dr. Senadi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*