Ek uacioni që ka çm endur rrjetin, mund ta gjeni përgjigjen e saktë ?

Sht imi, he qja, sh umëzimi dhe pj esëtimi, ba zat e një matematike.
Për disa persona, matematika është diçka e thj eshtë dhe u duhet vetëm ap likimi i një fo rmule për të zgj idhur ek uacionin.

Për disa të tjerë, u duket si mi shë rimi i djallit pasi u shk akton ankth dhe shpë rqendrim.
Një eku acion që ka pu shtuar rrj etin i ka nd arë pë rdoruesit e rrje teve so ciale në dy pjesë.
Eku acioni është ky: 8/2(2+2) = ?
Nuk duket edhe aq i ko mplikuar apo jo?

Dy përgjigje, 1 dhe 16 kanë bërë në dy grupe njerëzit në rrjetet so ciale.
E bërë me makinë llo garitëse rezultati është 16, por e bërë në më nyrë ma tematikore duke re spektuar rre gullat, rezultati është 1.
Ju cili mendoni se është i saktë?

Be the first to comment on "Ek uacioni që ka çm endur rrjetin, mund ta gjeni përgjigjen e saktë ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*