Ekskl uzive: Ky është kosovari që u a rrestua sot për k rime lu fte në Izbicë, j etonte në Serbi

Gjatë ditës së sotme një person është a rrestuar nga ana e or ganeve të h etuesisë k osovare për kr ime l ufte k undër po pullsisë civile në Kosovë s aktësisht në fshatin Izbicë përgjatë vi teve 1998/1999. Ind eksOnline ju sj ellë d etaje ekskl uzive për personin e a rrestuar sot.

Sipas bu rimeve të InksO nline bëhet fjalë për personin Muhamet Alidemaj 46 vjecar nga fshati Kerrninë e komunës së Istogut por i cili qe nje kohe kishte jetuar ne Serbi.

Por ky person në vitin 1998, atë kohë kur në Kosovë po zhv illohej l uftë e a shpër, e ikishte ndë rruar emrin duke e emëruar vetën në Dragan.

I njejti gjatë kohës së lu ftës d yshohet se ka qenë i afërt me p aramilitarët serb në kr yerjen e m asakrës së Izbicës.

E ky person emir i vërtetë I të cilit ëhstë Muhamet Alidemaj, u a rrestua sot nga ana e P olicisë së Kosovës me dyshimin se kishte kryer kr ime l ufte kundër p opullësisë civile gjatë viteve 1998-1999, shkruan Ind eksOnline.

Be the first to comment on "Ekskl uzive: Ky është kosovari që u a rrestua sot për k rime lu fte në Izbicë, j etonte në Serbi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*