Eni Çobani pu blikon djalin dhe nënën, ngj ashmëria me nënën e saj të l e pa fjalë..!!

Eni Çobani është nd ërmjetësuesja më e njohur dhe mj aft e da shur për pu blikun shqiptar. Ajo çdo fu ndjavë është pj esë e em isionit “Shi hemi në Gj yq”,

ku zh villon s eanca ndë rmjetësimi duke nd ihmuar njerëzit të zgj idhin pr oblemet mes tyre.Ajo së fu ndmi ka he dh
ur në rrj etin e saj ‘In stagram’ një foto të djalit dhe në nës së saj. Duke parë foton me vë mendje vemë re se ata të tre kanë shumë ngj ashmëri me një ri-tj etrin.

Be the first to comment on "Eni Çobani pu blikon djalin dhe nënën, ngj ashmëria me nënën e saj të l e pa fjalë..!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*