Enver Hoxhaj porosi Kurtit: Të zhd ukurit të jenë tema e parë në di alog me Serbinë

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Enver Hoxhaj me ba shkëpunëtorë kanë bërë ho mazhe te me moriali i pe rsonave të zhd ukur, para objektit të Kuvendit me ra stin e 27 Pr illit-Ditës Kombëtare për Persona të Zhd ukur.

Hoxhaj me këtë r ast ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që tema e të zhd ukurve të jetë pr ioritet në di alogun me Serbinë.
Sipas tij, Qe veria ak tuale e ka ke qpërdorur këtë temë, prandaj edhe duhet që të m erret seriozisht me këtë ç ështje.

Madje ai tha se mo szba rdhja e f atit të të pagj eturve është t urp edhe për Bashkimin Evropian dhe in stitucionet e tjera nd ërkombëtare.

Be the first to comment on "Enver Hoxhaj porosi Kurtit: Të zhd ukurit të jenë tema e parë në di alog me Serbinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*