Erdogan: Ar miqësia ku ndër Is lamit më rre zikshme sa ko ronavirusi

Pr esidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ak uzon Ba shkimin Europian se është kthyer në një “b urg të ha pur për my slimanët“.
Duke folur në një ce remoni në televizionin sht etëror T RT, pr esidenti turk tha se “ar miqësia ku ndër Is lamit është po aq e rr ezikshme sa ko ronavirusi dhe po pë rhapet me shp ejtësi në të gjithë Evropën“.
Rexhep Tajip Erdogan tha se “6 milionë turq dhe 35 milionë my slimanë je tojnë në Evropë dhe Evropa sot po bëhet një bu rg i ha pur për vë llezërit tanë.

Situata në të cilën jemi është e fr ikshme. Është një k ërcënim serioz i si gurisë për my slimanët që je tojnë në Evropë” tha ai.
Pr esidenti turk vazhdoi më tej de klaratën e tij me një kr ahasim të fo rtë; “Unë e them q artë, nuk ka asnjë ndr yshim midis kl imës ak tuale të krijuar ku ndër my slimanëve dhe mjedisit të urr ejtjes të krijuar ku ndër he brenjve para Lu ftës së Dytë B otërore“.

Be the first to comment on "Erdogan: Ar miqësia ku ndër Is lamit më rre zikshme sa ko ronavirusi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*