Erdogan dhe Biden pa jtohen për bashkëpunim më të madh

Pr esidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, zhv illoi një bisedë telefonike me ho mologun e tij amerikan Joe Biden ku u di skutuan ma rrëdhëniet dy pa lëshe.
Siç bëjnë të ditur nga Drejtoria Turke e Komunikimeve, Erdogan dhe Biden ran ë da kord mbi ka rakterin str ategjik të ma rrëdhënies dy pa lëshe dhe rë ndësinë e punës së pë rbashkët për të ndë rtuar një bashkëpunim më të ma dh për çë shtje me in teres të përbashkët.

Pr esidenti turk v uri në du kje se adr esimi i çë shtjeve të pr anisë së Organizatës Te rroriste FE TO në SHBA, si dhe mb ështetja amerikane për grupin te rrorist PK K/P YD në Siri, është e rë ndësishme për av ancimin e ma rrëdhënieve mi dis dy vendeve, thuhet në ku mtesë.

Të dy udhëh eqësit kanë rënë dakord të ta kohen në mar gjinat e Samitit të Li derëve të NA TO-s në qe rshor.
Kjo ishte biseda e parë telefonike mes Erdoğan-it dhe Biden-it që kur pr esidenti i amerikan mori de tyrën në muajin ja nar.

Be the first to comment on "Erdogan dhe Biden pa jtohen për bashkëpunim më të madh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*