Erdogan në telefonatë me Putinin: “Izr aelit duhet t’i jepet një l eksion në Jerusalem!”

Pr e sidenti turk, Re cep T ayyip E rdogan, ka b iseduar në telefon me pr esidentin rus, Vladimir Putin për zhv illimet në Pa lestinë. “Kam shprehur qëndrimin tim që Izr aelit duhet t’i jepet një l eksion në Jerusalem”, thotë veç tjerash Er dogan.

“Poashtu, kam shprehur ko nsideratën time për qëndrimin e M inistrisë së Jashtme ruse l idhur me r ezultat për Palestinën, për të cilat Rusia dhe Turqia i konsiderojnë si mesazhe të rë ndësishme.

“Gjithashtu, kam folur për id enë e dërgimit të një f orce mbr ojtëse ndë rkombëtare e cila do të punojë për mb rojtjen e c ivilëve pa lestinezë”, ka thënë ai.

Be the first to comment on "Erdogan në telefonatë me Putinin: “Izr aelit duhet t’i jepet një l eksion në Jerusalem!”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*