Eu rodeputeti austriak: Albin Kurtit në Parlamentin Evropian ishte su perior !

Eu rodeputeti i Austrisë, Lukas Mandl ka folur li dhur me zhv illimet e fundit po litike në Kosovë.
Ai në Kanal 10 ka dhënë mendimin e tij edhe për vizitën e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, së ba shku me zëvendëskryeministrin për In tegrim Evropian, Zhv illim dhe Di alog, Besnik Bislimi dhe zëvendëskryeministren, një he rësh ministre e Punëve të Ja shtme dhe Di asporës, Donika Gërvalla-Schwarz, në Bruksel.

Mandl ka thënë se pr ezenca e Kurtit në Pa rlamentin Evropian ishte e mi rëpritur nga të gjithë kolegët.
Tu tje, ai ka sht uar se dë shiron st abilitetin e Kosovës në as pektin po litik.
Mes tjerash, Mandl ka folur edhe për di alogun Kosovë-Serbi, që sipas tij, duhet të pë rfundojë një ma rrëveshje me njohje re ciproke të të dyja vendeve.

“Re zultati i di alogut duhet të jetë njoha e dy anshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo për me ndimin do ta hapë derën edhe për njo hjen e pak shteteve të BE-së që nuk e njo hin Kosovën, sepse të gjitha këto shtete kanë pr obleme të br endshme, dhe ndonjëherë e li dhinme mo snjohjen e Serbisë. Duhet të ketë njohje të ndë rsjellë dhe bashkëpunim të mirë fq injësor”, tha ai.

Be the first to comment on "Eu rodeputeti austriak: Albin Kurtit në Parlamentin Evropian ishte su perior !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*