Eurodeputeti pr esion Kosovës: Për d ialogun, topi është tek ju e jo në Beograd

Nga Pa rlamenti Evropian po i bëjnë pr esion Kosovës në li dhje me pr ocesin e di alogut me Serbinë.
Sot, ra portuesi në PE për Serbinë, Vladimir Bilçik tha se shpr eson që di alogu mes Kosovës dhe Serbisë do të va zhdojë, dhe se topi për këtë pr oces ak tualisht është në anën e Prishtinës zy rtare.

Në se sionin e Ko mitetit për In tegrim Evropian ku ishte edhe kr yekuvendari serb, Ivica Daçiq, Bilçik në nvizoi se ak tualisht është në pë rgjegjësinë e Kosovës ri fi llimi i di alogut.
Sipas tij, di alogu është i rë ndësishëm për vet fa ktin se edhe kosovarët mi rëpo edhe serbët do të pë rfitonin nga pa jtimi përmes pr ocesit in tegrues në BE.

“Përgjigja më e mirë do të ishte një ma rrëveshje li gjërisht ob liguese mes Prishtinës e Beogradit”, ci tohet të ketë thënë Bilçik.

Be the first to comment on "Eurodeputeti pr esion Kosovës: Për d ialogun, topi është tek ju e jo në Beograd"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*