F SK-ja pritet që ta rrisë numrin e us htarëve të rinj, ky po që është një numër i madh

650 u shtarë të rinj pr itet të b ëhen pjesë e Us htrisë së Kosovës pas pë rfundimit të fa zave te stuese.
Të njëjtit u pranuan në ko nkursin e ha pur nga mi nistria e Mbr ojtjes, nd ërkaq që nuk kishte vende të r ezervuara për ko munitetet pa kicë.
Megjithë pr esionin e Beogradit, në F SK ap likuan edhe ka ndidatë nga ko muniteti serb.
E kandidatët që kanë pë rmbushur ku shtet e ko nkursit, ak tualisht janë duke u te stuar në te stin e af tësive dhe atë fi zik.
Këtë e ka ko nfirmuar zë dhënës i mi nistrisë së Mb rojtjes.

“Pas përfundimit të pr ocesit të ko nkurrimit, Mi nistria e Mbr ojtjes ka the meluar Bo rdin Pë rzgjedhës për pë rzgjedhjen e re krutëve. Bordi Përzgjedhës është duke zhv illuar pr ocedurën pë rzgjedhëse, dhe ak tualisht ka ndidatët që kanë pë rmbushur ku shtet e përgjithshme të ko nkurrimit janë duke u te stuar në te stin af tësive dhe testin e f itnesit fi zik”,
Vitin e ardhshëm, FS K-ja pl anifikon të re krutojë us htarë të rinj.
“Në pr ocesin e pl anifikimit të r ekrutimit të re krutëve të ri nj për us htarë të FS K-së, Ministria e Mbr ojtjes pl anifikon që ko nkursi i ra dhës për re krutimin e us htarëve do të jetë në vitin 2020, dhe numri do të jetë në pa jtim me pr ioritet dhe ne vojat e FS K-së për pl otësimin e vendeve të l ira”,

Be the first to comment on "F SK-ja pritet që ta rrisë numrin e us htarëve të rinj, ky po që është një numër i madh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*