Fa jin për hu mbjen ka Monika nuk jap dorëh eqje do ri k thehem ne LSI në 2022

Pr esidenti Ilir Meta ka pranuar ndj esën e kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi në lidhje me dj egien e ma ndateve të deputetëve dhe të mos m arrjes pjesë në zgj edhjet l okale të dy viteve më parë nga ana e op ozitës.
“Pr esidenti i R epublikës, Sh.T.Z Ilir Meta falenderon Kryetaren e LSI, znj.Monika Kryemadhi për re flektimin e saj lidhur me lë nien e ma ndateve dhe bo jkotin e zgj edhjeve ve ndore, që e mb ifu qizuan pu shtetin e Kryeministrit dhe i le htësuan b ërjen e shumë li gjeve ko rruptive me p orosi dhe në in teres vetëm të ol igarkëve dhe bl erjes së zgj edhjeve.

Pr esidenti Meta në r espekt të sa krificave për de mokracinë, që ka bërë LSI, i njofton të gjithë anë tarët dhe si mpatizantët e saj se më 24 ko rrik 2022 do të ri k thehet për të m arrë ka rtën e an ëtarësisë së LSI dhe do t’u ba shkohet p ërpjekjeve të të rinjve dhe të rejave për Shqipërinë e Shqiptarëve”, thuhet në statusin e Tedi Blushit, zë dhënësit të Pr esidentit.
Më herët në ko nferencën për mediat, Kryemadhi duke mos pr anuar dhë nien e dorëh eqjes, de klaroi se nuk e kishte dë gjuar pr esidentin për mos do rëzimin e ma ndateve të deputetëve të Parlamentit.

Be the first to comment on "Fa jin për hu mbjen ka Monika nuk jap dorëh eqje do ri k thehem ne LSI në 2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*