Fatmir Limaj ‘E Bën Për Pesë Pare’ Albin Kurtin Dhe VV-Në:”Ata Janë Të G atshëm Me Sh katërru Si stemin De mokratik”

Pas zhv illimeve të fundit në lidhje me ndrys himin e Li gjit për Zgj edhje, ka ardhur një re agim nga kryetari i Ni sma Soc ialdemokrate Fatmir Limaj.Fatmir Limaj i ka bërë thirrje opozitës pa rlamentare që mos t’i nën shtrohen sh antazhit të shumicës.

Sjellja e sotme e p ushtetit tregon se ata janë të gatshëm me shk atërru si stemin de mokratik të vendit me veprime ar bitrare e ma j ori zuese. De mokracia në rr e zik”.

‘Sje llja e sotme e pu shtetit tre gon se ata janë të g atshëm me shka tërru sistemin d emokratik të vendit me veprime ar bitrare e maj or izuese” shkruan Limaj në Fa cebook.Postimi i plotë:“I bëj th irrje op ozitës pa rlamentare që mos t’i në nshtrohen sha ntazhit të shumicës.Perfundoi kryetari i Ni smes Social Demokrate,Fatmir Limaj.

Be the first to comment on "Fatmir Limaj ‘E Bën Për Pesë Pare’ Albin Kurtin Dhe VV-Në:”Ata Janë Të G atshëm Me Sh katërru Si stemin De mokratik”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*