Fo rcat serbe të h yjnë në Kosovë, Ja nga kush je pet ur dhëri…

Kryetari i Partisë Ra díkale Serbe, kri mineli Vojisllav Sheshel ka thënë se kr ijimi i p oligonit të F orcës së Si gurisë së Kosovës (F SK) në Mitrovicë të Jugut do t’i vënte në rre zík serbët në Kosovë.

Sheshel de klaroi në programin e mëngjesit të televizionit serb, TV Pink se u shtria serbe duhet të jetë e gat shme për të nd ërhyrë në Kosovë.

“Ne duhet të jemi shumë të ku jdesshëm, us htria jonë duhet të jetë e ga tshme nëse ai rre zík bëhet re al, në mënyrë që të ndë rhyjmë menjëherë. Është një pozícion shumë i rë ndësishëm str ategjikisht dhe prej and ej i gjithë veriu i Kosovës dhe Metohisë mund të kontrollohet.

Është gjithashtu e rre zíkshme pasi shqiptarët nuk kanë të dre jtë në ba za us htarake. Ata nuk kanë të dr ejtë si pas Re zolutës 1244”, tha Sheshel.

Be the first to comment on "Fo rcat serbe të h yjnë në Kosovë, Ja nga kush je pet ur dhëri…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*