“Fundi i m arsit dhe fillimi i pr illit do na gjejë me…” Pellumb Pipero zb ulon ç’pr itet të nd odhë në vendin tonë: Për 4-5 muaj do…

Mjeku Pëllumb Pipero teksa ka k omentuar s ituatën e p andemisë në vendin tonë, ka d eklaruar se në 4-5 muaj Shqipëria arrin im unitetin ko lektiv dhe v aksinimi do përfundojë brenda këtij viti dhe në rastin më të k eq vjeshtën që vjen.

“Nuk besoj në teorinë e valëve të ja shtëzakonshme të Covi d. Një pjesë e madhe e ka kaluar. Por, fundi i m arsit, apo gjysma e pr illit do të na gjejë me numër të kufizuar rastesh.

Me ngr ohjen e kohës edhe masat do të re laksohen. Vera do të jetë e qetë dhe nga f undi i vitit do të jemi shumë më të çl iruar. Besoj që në 4-5 muaj Shqipëria arrin imu nitetin k olektiv dhe b esoj që v aksinimi do p ërfundojë brenda këtij viti dhe në rastin më të keq vje shtën që vjen.

Ne e kemi str ukturën, p roblemi është tek mundësia për t’u fu rnizuar me v aksina. As traZaneca ka një nivel i munizimi shumë të mirë, por v eçanërisht pas fre nimit duhet shumë sf orco për të gjetur va ksinat. M undësia për t’u va ksinuar është. Be soj do kemi sasi të mja ftueshme shumë shpejt”, tha Pipero.

Be the first to comment on "“Fundi i m arsit dhe fillimi i pr illit do na gjejë me…” Pellumb Pipero zb ulon ç’pr itet të nd odhë në vendin tonë: Për 4-5 muaj do…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*