Gjenerali amerikan: Nd aluam sp astrimin et nik të shq iptarëve të Kosovës

Intervenimi i N ATO-së në SRJ ka nd ihmuar nda limin e sp astrimit et nik të shq iptarëve të Kosovës ka thënë gjenerali amerikan Frederik Ben Hoxhis, që ishte ko mandant i fo rcave amerikane në Evropë, duke shtuar se aksioni i N ATO-së krijoi mu ndësinë për liderët e matur të gjejnë zg jidhje po litike.

Në pyetjen nëse ka pasur ndonjë mënyrë e shmangies së int ervenimit të ale ancës më të f ortë ndaj një shteti evropian, Hoxhis për “Zërin e Amerikës” tha se ka b indjen se ishte e nevojshme një str ategji e qëndrueshme.

“Besoj se ko nkurrenca e f uqive të mëdha evi ton k onfIiktin e përmasave të mëdha, në p eriudhë af atgjate kjo do të thotë str ategji e qën drueshme për regjion që përmirëson inte grimin ekon omik edhe d iplomatik. Me inv estime k onkrete dhe pë rpjekjet e ShBA-ve, Mbretërisë së Bashkuara, Gjermanisë, Francës ndoshta kanë mund të shmangin intervenimin”, tha ai.

“Secila jetë e paf ajshme është t ragjedi, asnjë prind nuk do duhej të përjetonte h umbjen e fëmijës, andaj na duhet mun dësi eko nomike edhe d iplomatike për të evituar konfIikteve, në të njëjtën kohë kombet edhe li derët duhet mbro jnë st andardet edhe l igjet nd ërkombëtare”, tha ai për VOA.

Be the first to comment on "Gjenerali amerikan: Nd aluam sp astrimin et nik të shq iptarëve të Kosovës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*