Gjermanët рërgatiten рër orë р oliсоre, izolim i rr eрtë nga kjo dite ..

Gjermanët janë duke e përgatitur veten për të ashtuquajturin “fr enim eme rgjent” – një varg masash të reja që pr itet të hyjnë në fu qi nga e shtuna në përpjekje për ta ulur numrin e infe ksioneve të ko rona v irusit.

Mjekët kanë p aralajmëruar për nevojën e m asave shtesë për shk ak të f rikës se si stemi shë ndetësor është nën trysni të madhe. Mbi 5 mijë p acientë ndodhen në kujdes int ensiv, që është numri më i madh pr ej fillimit të pa ndemisë. Vetëm 14 për qind e shtretërve janë të li rë në këto r eparte.

“Fr enimi eme rgjent” kombëtar do t’i m undësojë q everisë qe ndrore që të vendosë rregulla vetë, kur numri mesatar javor i inf eksioneve të shkojë në mbi 100 për 100.000 banorë, shkruan The Guardian,

Deri më tani, kanë qenë a utoritetet r ajonale të 16 shteteve që i kanë vendosur masat veç e veç, duke shk aktuar dallime të mëdha në ku fizime dhe huti te qytetarët në mbarë vendin.

Në mesin e ma save të reja përfshihen:

-Ora po licore nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit;

-Aktivitetet s portive lejohen vetëm nëse nuk ka k ontakte f izike dhe nëse bëhen vetëm me një person tjetër ose me familjarë;

-Mbyllja e sh ërbimeve j othelbësore, si sallonet e bukurisë dhe ato për h igjienë personale. Sallonet e floktarëve kanë të dr ejtë t’i pr anojnë vetëm ata që kanë test n egativ për C0vi d;

-Mbyllja e muzeve dhe inst itucioneve tjera të kulturës;

-Nëse numri i rasteve për 100 mijë banorë në një zo në shkon në mbi 165, mu nd të mb yllen edhe shkollat;

-Dyqanet me shërbime j othelbësore m und të pranojnë vetëm kl ientë që ofr ojnë të dhëna k ontaktuese dhe d ëshmi të një testi n egativ që nuk është i vjetër.

Be the first to comment on "Gjermanët рërgatiten рër orë р oliсоre, izolim i rr eрtë nga kjo dite .."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*