Gjermania i dhu ron Us htrisë së Kosovës 44 automjetet us htarake

Ko ntingjenti gjerman i ka dhu ruar Us thrisë se Kosoves 44 automjete, që ba shkë me disa pa jisje të tjera ka pin një vl erë te madhe

Autoritet us htarake të ko ntingjentit gj erman, nj oftuan se mi nistri i Fo rcës së Si gurisë së Kosovës, ka kë rkuar nga Mi nistrja Fe derale e Mbro jtjes së Gjermanisë, Ursula von der Leyen, dh urimin e pa jisjeve dhe automjeteve në p ërkrahje të ndë rtimit ef ikas të F S K-së për mi sionin e saj të ta nishëm, në këtë rast për op eracione mbrojtëse.

Of icerja për media, pranë Ko ntingjentit gjerman të KF OR-it, në Ka mpin Fu shor De nise Al ten, ka thënë për po rtalin se F S K-së do t’i do rëzohen 44 automjete
Në këtë do nacion po ashtu pë rfshihen edhe një varg pa jisjesh sp eciale për mekanik

Be the first to comment on "Gjermania i dhu ron Us htrisë së Kosovës 44 automjetet us htarake"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*