Gjy qi i Izet Haxhisë për Azem Hajdarin, Gjykata e Tiranës merr ve ndimin su rprizë për Sali Berishën

Gjy kata e Tiranës ka rrë zuar kërkesën e pro kurorisë për thi rrjen si d ëshmitar të ish-kryeministrit Sali Berisha në pr ocesin gjy qësor nd aj Izet Haxhisë.

Ky i fundit po rigj ykohet për va sjen e ish-deputetit d emokrat, Azem Hajdarit.

Pro kuroria dhe av okati i Izet Haxhisë kishin kërkuar që të thi rren për të dë shmuar 30 dë shmitarë mes tyre dhe ish kryeministri Sali Berisha, personi i fundit që ka biseduar me dë shmitarin e v asjes, Zenel Nezajn.

Dë shmia e këtij të fundit të re gjistruar me di ktofon nga Berisha nuk është bërë kurrë pjesë e fa shikullit gjy qësor.

Be the first to comment on "Gjy qi i Izet Haxhisë për Azem Hajdarin, Gjykata e Tiranës merr ve ndimin su rprizë për Sali Berishën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*