Go det am basadori i Izraelit : Amerika na de tyroi ta njohim ne Kosovën, edhe Serbia e ka njohur…

Am basadori izraelit ne Serbi, Jahel Vilan tha ne nje tele.vizion serb se Izraeli e njohu pava resine e Kosoves nen pre sionin amerikan. Vilan tha se edhe Serbia pr aktikisht e ka njohur Kosoven me nen shk rimin e ma rreveshjes ne Washington.

Mos me k eq kupto, kjo eshte nje teme e re ndesishme, por eshte nje hi stori tjeter. Vendimi i Izraelit per ta njohur pa va resine e Kosoves u be nen presi onin amerikan, pe rndryshe mos te ha rrojme se u be brenda kornizes se marre ve shjes midis Serbise dhe Kosoves me Ameriken, jo me ne. Une nuk po per piqem te fs hihem pas kesaj, ai vendim u mor nga Izraeli pas shume vi tesh kur ne nuk e njohem Kosoven. Dhe eshte ku nder inte resave tona ne Serbi, tha ai.

I pyetur nese Izra.eli do ta ri shikonte vendimin per njoh.jen e Kosoves, am basadori izraelit ne Beo grad tha se nuk do te deshi ronte te krijonte h apesire per opti mizem per publikun serb.
Une nuk e shoh ate mun desi per momentin. Eshte arr itur nje ma rre veshje, Izraeli e ka njohur Koso.ven dhe Kosova do ta zhv endose amba saden ne Jeruzalem. Une nuk e shoh se do te ter hiqet njohja e Kosoves per sa kohe qe te dy palet e pra nojne ate ne ma rreveshje, de klaroi ai.

Be the first to comment on "Go det am basadori i Izraelit : Amerika na de tyroi ta njohim ne Kosovën, edhe Serbia e ka njohur…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*