Go det Isa Mustafa: Kur di alogoja unë në Bruksel, nuk fli tej për “n o n-pa pers”

????????????????????????????????????

Ish-kr yeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se në kohën sa ka qenë kr yqeveritar gjatë bi sedimeve me pa lën serbe në Bruksel asnjëherë nuk është di skutuar që të kr ijohej një “di strikt au tonom i Kosovës së veriut” dhe Ki sha Or todokse Serbe do të këtë “st atus të pr ivilegjuar”, siç u shkrua në një “n o n-p aper” që u pu blikua këtë javë ki nse për zgji dhjen fi nale për pë rmbylljen e ma rrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë.

“Ne kemi di aloguar për t emat, për të cilat jemi ma rrë vesh dhe jemi pa jtuar pa raprakisht tre pa lët, Kosova, BE dhe Serbia”, tha Mustafa.
Mustafa the kson se pu blikimi i këtij do kumenti është pr ovokim për pa va rësinë e Kosovës.

“Kjo çfarë është shkruar në ‘n o n pa per’ s’ka qenë as njëherë pr opozim dhe temë. Çë shtjet që janë shtr uar aty janë pr ovokim për Kosovën dhe pa va rësinë e saj”.

Be the first to comment on "Go det Isa Mustafa: Kur di alogoja unë në Bruksel, nuk fli tej për “n o n-pa pers”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*