“Gru pi Kumanovës”: Shp resën tonë të v etme e kemi te Qe veria e Albin Kurtit

Sot bëhen 6 vjet nga kon fIikti “La gjen e Tr imave” të Kumanovës.
“La gjja e Tr imave” është një nga ra stet më të mëdha të hi storisë mo derne të Maqedonisë së Veriut që është ku alifikuar nga Gjy kata Th emelore si terr orizëm, ku si pa sojë e së njëjtës kanë hu mbur jetën 8 po licë dhe 37 të tjerë janë pI agosur, ndë rkaq nga p ala tjetër që kanë Iu ftuar me fo rcat po Iicore kanë hu mbur jetën 10 persona.

Ai ka shpr ehur be simin se ra sti do të zb ardhet pas ar dhjes së Qe verisë Kurti.
“Do të zba rdhet rasti me qe verinë Kurti dhe do të dalë e v ërteta në sh esh”, ka thënë ai.
Komandant “Malisheva” më tej thotë se Qe veria e Kosovës duhet t’i bëjë pr esion shtetit që të zb ardhet e vë rteta.

Be the first to comment on "“Gru pi Kumanovës”: Shp resën tonë të v etme e kemi te Qe veria e Albin Kurtit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*