Gruaja shqiptare pr ek me hi storinë: Serbët na hi dhnin pl uhur nëpër klasa dhe ne ndi heshim k eq

Mbrëmjen e sotme e ftu ar në “D ua të të bëj të lu mtur”, ishte Shqipja, një grua e rritur në Kosovë gjatë re gjimit serb. Në atë kohë mësimi i gjuhës shqipe ishte i nd aluar me li gj nga Beogradi.
Shqipja tregoi se bashkë me nxë nësit e tjerë e ki shte më suar gjuhën shqipe dhe hi storinë e Shqipërisë fsh ehurazi. Gjatë bi sedës me Arbana Osmanin ajo rr ëfeu një ngj arje shumë të tm errsh me, he lmi mi i nxënësve shqiptarë gjatë re gjimit serb.

“Unë jam dë shmitare për këtë ngj arje. Isha në shkollë të mesme, isha pjesë ak tive e sistemit shkollor. Kjo ng jarja e hel mim it ka ndo dhur diku para vitit ‘92. Është ngj arje ak oma e pa zba rdhur, unë kam shoqe që nd iheshin k eq para syve tanë. Be soj se do ia da lim të zb ardhim të gjitha këto. Ishte një pl uhur që hi dhej në klasa po akoma nuk e kemi shumë të q artë”, tregoi Shqipja.

Be the first to comment on "Gruaja shqiptare pr ek me hi storinë: Serbët na hi dhnin pl uhur nëpër klasa dhe ne ndi heshim k eq"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*