“H eronjtë e rinj të botës”/ Yuri Kim në takimin me inf ermierë: SHBA me ju për t’ju nd ihmuar deri në fund

Amb asadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nd ihmojnë deri në fund Shqipërinë në b etejën e saj ku ndër ko ronavirusit.

Gjatë një akt iviteti me inf ermierë, ajo tha se ata janë h eronjtë e rinj për botën.

“Mirëmbrëma sot në ditën ndërkombëtare të inf ermierëve nd erojmë ato që kujdesen pa u lo dhur, për p acientët e tyre. Këtë vit në mes të pa ndemisë së COVI D-19 i jemi mirënjohës inf ermierëve të personelit mj ekësor. Ju keni qenë në vijën e parë të l uftës së kësaj p andemie, duke l uftuar tr imërisht, si gjithmonë, për të shp ëtuar je të. Disa prej jush i është d ashur të v ajtojnë anëtarët e kësaj familje, që h umbën jetën nga p andemia.

Sot ju bashkohemi për të nd eruar inf ermierët që hu mbën jetën për shkak të kësaj p andemie. Pavarësisht se sa iu ka kushtuar kjo p andemi, keni gjetur përkushtimin për të vijuar l uftën për gjithsecilin për nesh. Për b otën ju jeni h eronjtë e rinj, he ronj që do ju jemi gjithmonë mirënjohës. SHBA-të janë tejet të nd eruara për të mbështetur pë rpjekjet tuaja. Që prej fillimit të p andemisë SHBA ka përkrahur Shqipërinë me mj ete pr ofesionale. S iguruam automjete për t’i dhënë mu ndësinë pr ofesionistëve shqiptarë, për gjurmimin e k ontakteve.

Be the first to comment on "“H eronjtë e rinj të botës”/ Yuri Kim në takimin me inf ermierë: SHBA me ju për t’ju nd ihmuar deri në fund"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*