H istorianja Serbe tr ondit Serbinë me d eklaratën e sajë: Mjaft gë njyet p opullin, Lexoni Shqipëtarët janë A utokton

Qysh në gjysmën e dytë të she kullit XIX, ster eotipi n egativ për shqiptarët ka qenë i shprehur në një sërë librash të a utorëve serbë pa ndonjë r edaktim të veç antë shk encor. Më i përhapuri ka qenë, s igurisht, ai për u rr ejtjen ndaj serbëve, shkruan h istorianja serbe Olivera Milosavleviq.

Lexojeni të p lotë tesktin e hi storanes serbe Olivera Milosavleviq, që është nxj errë nga një punim i gjatë mbi ra portet serbo-shqiptare:

“Me p olitikën pus htuese të q everisë serbe ndaj a rbanasve, në kufirin perëndimor të Serbisë janë krijuar ma rrëdhënie të tilla që në të ardhmen e afërt vë shtirë m und të pritet paqe dhe gjendje sta bile […] sht ypi ynë, në një garë ka tastrofale për të n dihmuar një po litikë të r eferuar dhe ekz ekutuar në mënyrë të ne veritshme, me muaj dhe vite (ka) përhapur m endime t endencioze për a rbanasit.

Be the first to comment on "H istorianja Serbe tr ondit Serbinë me d eklaratën e sajë: Mjaft gë njyet p opullin, Lexoni Shqipëtarët janë A utokton"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*