Ha bit 80-vjeçarja: M ezi pr es të ma rtohem me 35-vjeçarin, ai nuk më do për p aratë eshte shume i si nqerte

Një 80-vjeçare ka në pl an të ma rtohet me të da shurin e saj egjiptian, edhe pse ai është vetëm 35 vjeç por Br itanikja është 10 vite më e madhe se mamaja e eg jiptianit dhe kjo po i cu dit te gjithe.
Iris Jones ra në da shuri me Mohamed Ahmed Irbriham pasi u njohën në Fa cebook dhe ata kane shume kohe qe shkruajne ba shke. Pa sioni e pë rfshiu menjëherë për egj iptianin e papu në dhe pas katër ditësh ve ndosën të ma rtohen në Kajro per nje jete te re, por nuk kishin le trat e du hura.
Irisi in siston se i da shuri i saj nuk e ka me ndjen te pa ratë e saj. Ajo sht on se që llimi i tij nuk është pa saporta britanike.

“Ai më ka thënë se është gati që ta tregojë këtë përmes një ma rrëveshje pa ramartesore,” thotë britanikja.
Ata jane te lu mtur ba shke dhe duan te je tojne ba shke.
Për momentin ajo jeton me një p ension. Ish-pa struesja ka në pro nësi një shtëpi me vl erë 220 mijë st erlina. Mo hamed thotë se nuk i in teresojnë pa ratë. Sipas tij, lu mturia nuk bl ihet me pa ratë.
Egj iptiani nuk i in teresojne pa rate dhe nuk do tia di per pr onan e saj dhe as per le ket nd aj un jam i lu mtur dhe dua nje jete tjeter plot lu mturi pa rate nuk te be jne te pa sur ndaj dua ta shijoj kete hi stori.

Be the first to comment on "Ha bit 80-vjeçarja: M ezi pr es të ma rtohem me 35-vjeçarin, ai nuk më do për p aratë eshte shume i si nqerte"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*