“Ha llakatet“ Molliqaj: E kra hason Albin Kurtin me Putinin e Erdoganin !

Dardan Molliqaj ka thënë se veprimin e sotëm të Kurtit në të k aluarën e kishin bërë në shtetet e tyre edhe Erdogan, Putin e Orban.

Kryetari i PSD-së e ka quajtur Kurtin si të rre zikshëm dhe autoritar.

Sha ntazhi i sotshëm i Kurtit ndaj op ozitës është shpë rfaqje e kulluar e au toritarizmit që ka pu shtuar politikën në vende të tjera.

Viti 2003. Erdogan fiton zgje dhjet. Një vit më vonë ndr yshon sistemin zgj edhor në Turqi.

Viti 2010. Òrban fiton. Një vit më vonë e gjithë Ku shtetuta e Hungarisë ndr yshon, me th eks të veçantë në sistemin zgje dhor që i ko nvenonte atij.

Viti 2000. Putini zgji dhet president. Pas shu arjes së ska ndalit të pa raardhësit të tij ai vendos ta ndë rroj sistemin zgje dhor në Rusi brenda pak ditësh.

Viti 2021. Për dy javë qe verisje të Kurtit ai po sha tanzhon opo zitën duke ndryshuar li gjin për zgje dhje e duke blerë vo ta nga pë rfaqësuesit e pa kicave, siç është rasti me Qazim Rrahmanit, i cili mbi të gjitha është i dë nuar për ko rrupsion. Edhe an ti-ko rrupsionin e ka veç si f arsë.

Si autoritarët e tjerë, Kurti është rr ezik i madh dhe i menjëhershëm për shoqërinë. Në këtë rr afsh, kushdo që i në nshtrohet sha ntazhit të tij po ko ntribuon drejtpërdrejt në dë mtimin e Kosovës” shkruan Molliqaj në re agim

Be the first to comment on "“Ha llakatet“ Molliqaj: E kra hason Albin Kurtin me Putinin e Erdoganin !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*