Hi storiani Kroat: Fjala “KOSOVË“ nuk do të thotë a sgjë në shqip

Ba shkëjetesa e serbëve dhe shqiptarëve është shu më e do mosdoshme, por nuk mund të nd ërtohet mbi gë njeshtra dhe ajo që shq iptarët po bëjnë ak tualisht është thjesht një vje dhje, tha te ologu dhe hi storiani kroat Goran Saric në një in tervistë.

Në një pë rpjekje të shqiptarëve për të sfi duar pra ninë e serbëve në Kosovë dhe Metohi, Sariç, si hi storian në Ballkan, thotë se pa ma rrë pa rasysh se sa the llojmë në të kaluarën në Kosovë dhe të gjithë Ba llkanin, ne gj ejmë gju rmët serbe.

Një pë rpjekje e disa hi storianëve dhe po litikanëve shqi ptarë për të pa raqitur tr ashëgiminë serbe në Kosovë si shqiptare është ak tuale. A mu ndet që pr opaganda t’iu mohojë serbëve të dr ejtën për të tra shëguar në Kosovë? Pse po vi dhet hi storia serbe?

Be the first to comment on "Hi storiani Kroat: Fjala “KOSOVË“ nuk do të thotë a sgjë në shqip"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*