Hoxhaj: Mos e keni pa diku Albin Kurtin? Se ka hu mbë!

Kryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka komentuar mu ngesën e kryeministrit Albin Kurti në se ancën e sotme në Ku vend e Kosovës.Ai thotë se prej që e m ori de tyrën, Kurti është parë vetëm në fu shatën zgje dhore në Shqipëri, ndërkohë që e ko nsideron ndarjen e 11 milionë eurove në veri si sk andal.“Albin Kurti është zhd ukur. Të ve tmet herë që u pa prej se e mori detyrën si kryeministër ishin shfaqjet e tij gjatë zgjedhjeve në Shqipëri duke ndërhyrë në politikën e bre ndshme të një shteti. Mu ngesa e va ksinave, mu ngesa e pr ogramit qe verisës, e tra nsparencës për di alogun, nd arja e 11 milionë eurove për pa gesën rrymës së serbëve dhe bi zneseve të tyre në veri janë disa nga dë shtimet e para të pl otësuara këto ditë edhe me sk andalet e ministrave të tij.

Ai është vetëm hi ja e një kryeministri, që të v etmet de klarata politike i ka “mbr ojtjen dhe ar syetimin e qën drimeve sk andaloze të va rtësve në ka binetin qe veritar”.”, ka thënë ai.Tu tje ai ka kr itikuar edhe ministren e Ja shtme për gjuhën e saj nd aj U ÇK-së.E para në li stë është ministrja Donika Gërvalla-Schëarz e cila nuk po nd alet së fo luri dhe me ve tëdije për “kr imet” kinse të U ÇK-së. En de nuk e dë gjuam asnjë fjalë për kr imet dhe gje nocidin serb në Kosovë.

Ku lmi ishte sot në Kuvend, ku në pritje të një kë rkimfa lje prej saj nd aj mi jëra vi ktimave shqiptare në Kosovë, ajo shkoi më tej duke e marrë në mbr ojtje Serbinë. Në vend se të tregoj për pl anet si ministre e jashtme në cilën or ganizatë do të ap likoj Kosova dhe ku ka ngecur pr ocesi i njohjeve, ajo zgj odhi ko nfliktin me op ozitën. Por pë rpjekja e sotshme e saj dhe e ba shkëpartiakëve për t’ia mb yllur go jën op ozitës dë shtoi.Sepse PDK nuk do të në nshtrohet dhe zmb rapset para asnjë pr esioni. Sepse Kosova ka një kryeministër hije me qe veri pr aktikantësh, që agj endën ia di ktojnë ministrat e tij me sk andale dhe jo me punë për të cilën janë vo tuar ma sivisht nga qytetarët e Kosovës”, shtoi ai.

Be the first to comment on "Hoxhaj: Mos e keni pa diku Albin Kurtin? Se ka hu mbë!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*