Ho xhë Shefqet Krasniqi k apet duke bërë “punë të grave”

Ho xha i njohur kosovar, Shefqet Krasniqi, bëri bujë me de klaratën se ksiste të dj eshme që kërkonte që bu rrat të rr inin në odë e gr atë në ku zhinë. Por, duket se edhe She fqet Krasniqi është njeri i “ku zhinës”,

Krasniqi në po të njëjtën in tervistë dënoi Ka nunin e Lekë Du kagjinit se “di skriminonte gr uan” në mënyrë të nev eritshme. Por, dës htoi të hi qte se ksizmin prej fj alorit të tij për çka edhe u dë nua pu blikisht nga shumë a ktivistë.

Si doqoftë, në rrj etet so ciale po i qa rkullon një fotografi ku ai vetë shihet de risa bën punë kuzhine, që sipas tij i ta kojnë grave.

Ai shihet derisa po ga tuan një fli, us hqim tra dicional i një pjese të popullsisë kosovare, pë rcjell Periskopi.

Be the first to comment on "Ho xhë Shefqet Krasniqi k apet duke bërë “punë të grave”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*