I ku në Turqi për t’u sh ëruar por nuk ia d oli, kjo është vajza e vogël shqiptare që d ha sh pirt nga së mundja e li gë

Rinesa Maliqi që ishte duke u t rajtuar për sh ërim në Turqi, ka ndë rruar j etë duke hu mbur kështu b etejën me një së mundje të r ëndë që po ba llafaqohet që disa kohë.

Për Rinesën ishim mo bilizuar edhe qytetarë për t’i da lë në nd ihmë ku edhe ishte si guruar udhëtim por sh ërim por fa tke qsisht ajo hu mbi j etën në mo shë të re.

Për nd arjen nga j eta të saj ka njoftuar edhe familjar dhe të af ërm të saj duke njoftuar se së shpejti do të nj oftohet edh ce remonia e va rrimit.

Be the first to comment on "I ku në Turqi për t’u sh ëruar por nuk ia d oli, kjo është vajza e vogël shqiptare që d ha sh pirt nga së mundja e li gë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*