I nd ihmoi shqiptarët kur bota i l a në m ëshirë, Pr esidenti i Amerikës flet i pr ekur: Djali im që s’je ton më punoi në Kosovë e sh enjtë!

Pr esidenti amerikan, Joe Biden, ka shk uar në Britanin të Madhe në f azën e parë e tu rneut të tij evropian.
Në fjalimin e tij para u s htarëve amerikanë, ai tregoi se si djali i tij i ndj erë, Beau Biden, ka nd ihmuar nd ërtimin e sistemit të dr ejtësisë si pr o ku ror kur ka pu nuar në Kosovë me njëherë pas l u ftës.

Biden ka treguar për agj endën e tij në udh ëtimin e parë ja shtë Amerikës pas zgj edhjes si pr esident.
“Do të shkoj në Sa mitin e G 7, pastaj do ta vi zitoj NA TO-n dhe do ta t akoj Putinin. Kështu iu tr egojmë se Amerika është kth yer dhe de mokracitë e botës janë bërë ba shkë për t’i mbr ojtur ato që kanë vl erë për ne”.

“Kjo është es enciale pasi asnjë ko mb i botës nuk mund të pë rballojë sf idat i vetëm, prandaj duhet të jemi ba shkë në pë rfundimin e rr eziqeve dhe duhet ta mu ndim pa ndeminë CO VID-19. NA TO është e she njtë për Amerikën. Duhet ta mo dernizojmë Al eancën”, ka thënë Biden.

Be the first to comment on "I nd ihmoi shqiptarët kur bota i l a në m ëshirë, Pr esidenti i Amerikës flet i pr ekur: Djali im që s’je ton më punoi në Kosovë e sh enjtë!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*