“I sha lla vd esin ata që sh itën vo tën”, pas kë rcënimit Mziu ma llkon qytetarët: Ve resie nuk ka

Dr ejtuesi po litik i PD-së në Dibër, Xhelal Mziu pas kë rcënimit që bëri para zgj edhjeve se ku shdo që te nton të pr ekë vo tën do ta pë sojë njësoj si ngja rja në Elbasan, ku mbeti i vr arë Pjerin Xhuvani dhe u pl agosën katër të tjerë, këtë herë ka lë shuar një ma llkim kundër atyre që vo tuan PS-së në 25 Pr ill.

Në një postim në Fa cebook ai ka një mesazh për shqiptarët, që nuk i be suan op ozitës. “Ve rësie nuk ka, shko tek ai që shi te vo tën…Kjo është një re klamë në njërin nga dy qanet e zonës, në qa rkun e Dibrës” thotë Mziu.

Por nuk mb aron me kaq. Një qytetar ka ko mentuar në po stimin e tij duke shkruar “i sh alla vd esin”. Për f at të k eq me këtë ma llkim ka qenë da kord edhe de puteti i zgj edhur në Dibër, Xhelal Mziu duke i dhë në “li ke”, pra duke e pë lqyer.

Be the first to comment on "“I sha lla vd esin ata që sh itën vo tën”, pas kë rcënimit Mziu ma llkon qytetarët: Ve resie nuk ka"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*