I vd íq gruaja gjatë li ndjes, kolegët e be fasojnë kosovarin me nd ihmën e tyre

Punonjësit e nd ërmarrjes Odenwäller nga Bruchköbel afër Hanau-t kanë filluar një fu shatë ndihme për një koleg të ri i cili ka pë rjetuar një t ragjedi të rëndë familjare nga k oronavirusi. Ndonjëherë fa ti është i rë ndë.

Shumë njerëz mbeten pa fjalë pë rballë një t ragjedie të tillë dhe nuk ve projnë. Por jo edhe mbi 150 punonjësit e kompanisë Odenwäller nga Butterstadt.

Fa tk eqësia filloi në fillim të vitit kur të dy prindërit u s ëmurën nga v irusi i k oronës. Nëna e ardhme e re ishte në muasjin e shtatë të sht atzanisë në atë kohë.

Për fat të k eq, rrjedha e s ëmundjes për nënën e re është e rëndë. Kjo ishte ar syeja pse fo shnja u desh të li ndte me pr erje ce zariane e me rgjente. Kjo ka ndodhur në fund të ja narit. Djali i posali ndur pe shonte vetëm 980 gram dhe pas pr erjes ce zariane, nëna e re vi het në ko ma ar tificiale në mënyrë që të va zhdojë të marrë f rymë.

Odenwäller fillon një th irrje midis punëtorëve që kushdo që dë shiron të ndi hmojë mund t’i dh urojë ditë pushimi babait të ri.

Ai (kosovari) më pas mund të vendosë vetë nëse do t`i ma rrë ato si ditë pushimi apo të kth yera në para.

“Ne jemi një biz nes familjar, unë vetë kam tre fëmijë të vegjël”, shpjegon Lukas Odenwäller. Kompania ka një pë rgjegjësi so ciale për punonjësit e saj, shpr ehet ai.

Babai i ri kishte ardhur në Gjermani nga Kosova vetëm disa vjet më parë dhe jo vetëm që ka gjetur një pu nëdhënës në Odenwäller GmbH, por pady shim aty ka gje tur edhe një familje të madhe.

Be the first to comment on "I vd íq gruaja gjatë li ndjes, kolegët e be fasojnë kosovarin me nd ihmën e tyre"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*