Ish-eprori i U ÇK-së: 2800 shqiptarë I uftuan për pavarësinë e Kroacisë, normale pritjet për garanci për l uftëtarët e U ÇK-së

Ish-epr ori i U ÇK-së, Kadri Kastrati, ka thënë se janë n ormale p ritjet që Kroacia të o fronte garancë në mbr ojtje të ish-I uftëtarëve të UÇK-së që gjenden në Hagë, pasi dhe vet shq iptarët ishin ata që morën pjesë në I uftën për çl irimin e Kroacisë.

Kastrati tha se ishin 2800 shqiptarë që Iu ftuan për l irinë dhe p avarësinë e Kroacisë, ku 87 pr ej tyre h umbën j etën, njofton Klan Kosova.

”Kam qenë në k ontakte të vazhdueshme dhe me miq të tjerë me Amb asadën Kroate këtu në Prishtinë, dhe asnjëherë nuk është thënë se R epublika e Kroacisë zyrtarisht apo pr esidenti i saj ka ga rantuar për Iu ftëtarët që janë në Hagë”.

”Kryetari i Unionit të Shqiptarëve, Çollaku dhe Kaçinari, kanë dërguar një letër zy rtarisht në emër të k omunitetit shqiptar në Kroaci, edhe Pr esidentit, edhe P arlamentit, edhe Kr yeministrit që Re publika e Kroacisë të bëjë maksimumin e vet, të japë përvojën e saj që e kanë ja shtëzakonisht të madhe, dhe të mbështes miqtë e tyre në këtë rast shqiptarët, apo I uftëtarët e U ÇK-së, të cilët gjenden në Hagë”.

Be the first to comment on "Ish-eprori i U ÇK-së: 2800 shqiptarë I uftuan për pavarësinë e Kroacisë, normale pritjet për garanci për l uftëtarët e U ÇK-së"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*