Ish S ekretari i NA TOS dr idhë Europën kam pr ejardhje shqiptare

Ish-se kretari i NA TO-s, Lord George Robertson, i cili po qëndron në një vizitë të shk urtër në Kosovë, ka bërë pu blike një zbu lim të cilin as vet ai nuk e ka ditur kur ka nd ërhyrë në Kosovë.
Në kuadër të vizitës së tij në Kosovë, ish-sekretari i NATO-s, Lord George Robertson, ka zhv illuar një li gjëratë me studentët e Kol egjit “Un iversum” në Prishtinë.

Gjatë li gjëratës me studentë, Robertson nuk la pa folur edhe për pë rgjegjësinë e rinisë kosovare, duke kërkuar nga ata që të jenë më vi gjilentë dhe më kë mbëngulës në pë rmirësimin e jetës në vend. Ai kërkoi nga të rinjtë që të ar dhmen ta nd ërtojnë në Kosovë dhe jo përmes mi grimit në vendet perëndimore.

“Mund të ik ni dhe ta va rfëroni vendin, apo mund të që ndroni dhe ta ndë rtoni shtetin tuaj”, tha Robertson. Ish-se kretari i NA TO-s, Lord Robertson, rrë feu përpara studentëve se ka pr ejardhje shqiptare nga ana e familjes së babait. Ai tha se një test i A DN-së të cilin e kishte bërë kohë më parë, ka zb uluar se një përqindje e gj eneve nga ana e babit janë shqiptare.

Be the first to comment on "Ish S ekretari i NA TOS dr idhë Europën kam pr ejardhje shqiptare"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*