Ishte e b ukur si një yll, 6-vjeçarja jep sh pirt në vend pasi i r a pema si për !

Një vajzë e vogël vetëm 6 vjeçe ka h umbur jetën në mëny rë shumë të dh imbshme. Ella Henderson hu mbi jetën pasi doli nga shkolla, një pemë r a mbi të si pa sojë e ra ve të fo rta. Edhe pse ia dh anë nd ihmën e parë menjëherë vajza e vogël kishte dhë në shp irt në vend.

Të dy prindërit e saj janë në gje ndje shumë të rë nduar ps ikologjike dhe nuk munden ta be sojnë se kjo u ka nd odhur atyre. Nena ka thene: Pse na ndodhi ne o Z ot? Ata thanë se nd ihen “te për të be kuar” që kishin Ellia në jetën e tyre dhe thanë se ajo do të “je tojë” në ze mrat e tyre. Ata gjithashtu fa lënderojnë të gjithë më suesit në shkollë dhe pe rsonelin e ur gjencës që b ënë “gjit hçka mundën për të ndi hmuar”

Be the first to comment on "Ishte e b ukur si një yll, 6-vjeçarja jep sh pirt në vend pasi i r a pema si për !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*