Ishte Një Nga Më Të Bu kurat E Botës/ Miss-I Ndër ron Jetë Nga Sëm undja E Li gë: I ku Në Lule Të Rinisë- Ng ushellime

Fi nalistja britanike e Miss Universe vd es pas be tejës me sëm undjen e rr allë në moshën 20-vjeçare. Një fina liste e ko nkursit të bukurisë Miss Universi ka vd ekur kësaj jave në Britani pas be tejës me një gjendje të rra llë shëndetësore.

Studentja Saarah Ahmed v u ante nga sin droma Eh ler’s Da nlos (E.D.S.), një çrr egullim i tr ashëguar i in deve li dhëse që pr ek lë kurën, te ndonët, li gamentet, en ët e gj ak ut, or ga net e bren ds hme dhe ko ckat.

E reja vd iq. të enjten pasi përdori pl atformën e saj sociale për të folur mbi së.mu.n.djen.
Nëna e saj krenare Shefaly Begum thotë se tashmë dë shiron të vazhdojë misionin e Saarah për të njohur më shumë njerëzit me sëmu.nd.j.en. .E.D..S.

Be the first to comment on "Ishte Një Nga Më Të Bu kurat E Botës/ Miss-I Ndër ron Jetë Nga Sëm undja E Li gë: I ku Në Lule Të Rinisë- Ng ushellime"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*