Ivica Daçiq: Më mirë të ketë ka mp us htarak rus në Kosovë se kroat

Kryeparlamentari i Serbisë, Ivica Daçiq, ka de klaruar që si guria në ra jon do të rritej nëse Rusia do të krijonte një ka mp us htarak në Kosovë, ose nëse Serbia do ta hapte një të tillë në Re publikën Srpska.
Ai ka komentuar ra portimet se “Kroacia pr etendon ha pjen e një ka mpit us htarak në Kosovë për shk ak të si gurisë më të madhe” dhe sht oi se kjo nuk e rr it si gurinë, por e ce non sta bilitetin dhe si gurinë në ra jon.

Nd aj këtyre ra portimeve më herët re agoi edhe Srpska Li sta që tha se kjo rr ezikonte si gurinë, pë rcjell Periskopi.
Nuk dihet se sa janë se rioze de klarimet për ka mpin us htarak nga shteti kroat në vendin tonë.

Be the first to comment on "Ivica Daçiq: Më mirë të ketë ka mp us htarak rus në Kosovë se kroat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*