Ja çfar i ndodh z ëmres kur hani djathë çdo dit, nuk do te mendoheni 2 herë..!? Mos e h umbisni..!?

Djathi është një ndër pr oduktet më të pr eferuara të shqiptarëve që k onsumohet m asivisht.Këtë e thotë një an alizë e 15 st udimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit ku ndër pr oblemeve të z emrës.

Të dhënat tregojnë se rreth 30% e qumështit të prodhuar në Shqipëri përdoret për prodhimin e plot 13 mijë tonëve djathë.

Por duke qenë se shumica e blegtorëve akoma punojnë në tregjet i nformale, niveli i vërtetë i pr odhimit në vend mendohet të jetë 34,000 ton ose 11.5 kg djathë për frymë në v it.Djathi përmban disa u shqyes të r ëndësishëm për shëndetin siç janë k alçiumi, z inku dhe v itaminat A dhe B-12.

Djathi është i pasur në y ndyrna të ngopura ndaj deri më sot b esohej se rriste nivelin e ko lesterolit dhe rr ezikun e s ëmundjeve të z emrës.

Por s tudimi i ri, s ugjeron se ky pr odukt luan rol mbr ojtës për sh ëndetin k ardiovaskular.St udimet Mbi Rolin E Djathit Në Sh ëndetin E Z emrës

Të gjitha st udimet e a nalizuara mbi këtë çështje përfshijnë të dhënat e plot 200,000 njerëzve.
Ushqyerja e tyre u m onitorua nga shk encëtarët për më shumë se 10 vjet.

Be the first to comment on "Ja çfar i ndodh z ëmres kur hani djathë çdo dit, nuk do te mendoheni 2 herë..!? Mos e h umbisni..!?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*