Jozefina Topalli ka Marrëveshje me Edi Ramën për p ostin e pr esidentit? Më ka ndihmuar për…

Ish-kr yetarja e P arlamentit, Jozefina Topalli, e rikthyer ditët e fundit në skenën p olitike, p yetet mbi t eoritë që q arkullojnë se ka një m arrëveshje mes saj dhe Edi Rama për të m arrë p ostin e Pr esidentit.

Topalli thitë se gjithçka është shumë l arg të vërtetës ndërsa shton se me Edi Rama ka k omunikuar vetëm një herë.

“Nuk kam asnjë ko munikim me Edi Ramën, kam pasur ko munikim vetëm njëherë kur kishte një rast të një fa t.k eq.ësie shumë të rë ndë në qytetin tim dhe një familje më kërkoi që të ndër hyrja për të zgj idhur një pr oblem dhe me sa kam dijeni ai i është përgjigjur familjes që kishte pr oblemin. Më vjen shumë keq që janë aq larg të vërtetës”, znj. tha Topalli në E uronews.

Duke u nda lur tek çështja e k oalicioneve që mu nd të bëjë pas zgj edhjeve, Topalli tha se nuk e p ërjashtonte mundësinë për të bas hkëpunuar me f orcat e tjera të dj athta.

“Asnjëri nuk ka l uksin për të r efuzuar tjetrin pë rballë tre njerëzve që mbajnë peng 3 milionë shq iptarët. Nuk është m omenti për të parë de fekte por është sh ansi për ti dhënë m undësi vendin qe të mos rr ëshqasë më tej”, tha ajo.

Be the first to comment on "Jozefina Topalli ka Marrëveshje me Edi Ramën për p ostin e pr esidentit? Më ka ndihmuar për…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*