Ju lu tem kth ehuni perseri”! 3000 euro rrogë për të ri njtë që ri kthehen në at dhe

“Ju lutem kt hehuni”! Ky është me sazhi për të rinjtë e t a lentuar nga Greqia që u la rguan nga vendi gj atë kr izës fi nanciare dhe kjo eshte me nyra se si te ri kthehen perseri ne vendin e tyre. Sht eti grek ka in kurajuar të kthehen në at dhe te ri njte e saj dhe ka filluar një sk emë su bvencioni që u of ron 500 të ri njve një pagë mujore prej 3,000 euro nëse kthehen në Greqi dhe ky eshte nje lajme shume i mire dhe pse jo qe dhe shqiperia te ndj ek kete rruge per te ri njte shqiptar.

“Kjo është pë rpjekja e parë e shtetit grek për një ri kthim gra dual të të rinjve,” tha Ko nstantinos Agrapidas, një zyrtar i lartë në Ministrinë e Punës që po mb ikëqyr pro gramin. Skema filloi në prillin e kaluar si një mënyrë për të fre nuar ikjen e tr urit.Keshtu duhet te bej dhe shqiperia te filloj te me ndoj nd ryshe per te ri njte e saj qe po la rgohet cdo dite dhe ata te ri kthehen ne at dhe.

Be the first to comment on "Ju lu tem kth ehuni perseri”! 3000 euro rrogë për të ri njtë që ri kthehen në at dhe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*