“Ju lutem kthehuni shpejte”! 3000 euro rrogë për të gjithe të rinjtë që ri kthehen në at dhe, ja ske ma e fundit e qe verisë në shtetin fqinj

Ju lu tem kth ehuni”! Ky është me sazhi për të rinjtë e ta lentuar nga Greqia që janë l arguar nga në kohën e kr izës fi nanciare.

Qe veria greke duke dashur të in kurajojë të rinjtë të kthehen në at dhe, ka ha rtuar një skemë su bvencioni ku u of ron 500 të rinjve një pagë mujore prej 3,000 euro nëse kthehen në G reqi madje Ministria e Punës ka de klaruar se do të mb ulojë 70% të ko stos.

“Kjo është pë rpjekja e parë e shte tit grek për një ri kthim gr adual të të rinjve,” tha Konstantinos Agrapidas, një zyrtar i la rtë në Ministrinë e Punës që po mbi këqyr pr ogramin. Ske ma filloi në pri llin e kaluar si një mënyrë për të frenuar ik jen e tr urit.

Be the first to comment on "“Ju lutem kthehuni shpejte”! 3000 euro rrogë për të gjithe të rinjtë që ri kthehen në at dhe, ja ske ma e fundit e qe verisë në shtetin fqinj"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*