Julian Deda : Brenda PD ka njerëz që nuk fl asin k undër Ramës, në k orrik zgj edhje brenda PD

Mund të cilësohet si një nga mb ështetësit më ak tiv të Partisë D emokratike, ku është edhe anëtar i Këshillit të saj Kombëtar. Julian Deda, ka folur për situatën ak tuale dhe p olitike në vend, ku kr yesisht është nd alur tek de bati i fo rtë që ka ni sur brenda pa rtisë për li dershipin e ar dhshëm të PD-së.

Për Dedën, i ftuar në A2, këto po lemika rr ezikojnë të de vijojnë vë mendjen nga pr oblemi ma dhor. “Id eja është që të mos shf okusohemi nga ma sakra el ektorale që është bërë. De tyra e PD dhe e kr yetarit është të vë rtetojë këtë, pra bl erjen e vo tës. Çdo gjë tjetër më d uken si el ementë për të h equr vë mendjen nga kjo hi stori”.

Nishani ka qenë zë kr itik, por Deda nuk bën emra të pë rveçëm. “Të kë rkosh nga PD ose të jap ësh su gjerime është e dre jta e ci litdo, por unë them që ata që kanë ul ur dy gi shtat në ajër nuk mund t’i vejnë gishtin një p ersoni. Ka shumë persona që nuk kanë dhënë asnjë ko ntribut. Dhe nuk po flas për njerëz ja shtë partisë, por njerëz brenda saj që mund të ko ntribuonin në fu shatë dhe t’i th oshin dy fjalë për Edi Ramën, përpara se të kr itikonin Bashën. Në ko rrik ka zgj edhje, secili mund të f utet në garë si ka ndidat për kryetar”, thotë ai.

Be the first to comment on "Julian Deda : Brenda PD ka njerëz që nuk fl asin k undër Ramës, në k orrik zgj edhje brenda PD"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*