K ancelarja gjermane Angela Merkel: Ra mazani është muaj për të menduar për ata në n evojë

Ka ncelarja gjermane, Angela Merkel, i ka ur uar be simtarët my slimanë në Muajin e Ra mazanit.
Ajo ka thënë se Ra mazani është muaj për të me nduar për ata në ne vojë.

“Muaji i agjë rimit të Ra mazanit është gjithashtu një kohë për ta mb ështetur njëri-tjetrin – një kohë për të me nduar për ata në n evojë dhe për t’iu kus htuar vë mendje”.

“Për shumë kë dhe ve çanërisht për njerëzit e mo shuar që vua jnë nga pa sojat e pa ndemisë, është shumë e rë ndësishme të gjejnë vë mendjen dhe mbë shtetjen e të tjerëve”.

“Ju ur oj juve dhe familjeve tuaja të gjitha të mirat dhe na tyrisht shë ndet! Pava rësisht nga rre thanat e paf avorshme, Ra mazani mund të jetë një kohë pa qësore e so ditjes dhe fo rcimit të ndër sjellë për ju”.

Be the first to comment on "K ancelarja gjermane Angela Merkel: Ra mazani është muaj për të menduar për ata në n evojë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*