Kandiq: Kurti të h eqë dorë nga p adia, s’ka gj asa që Serbia të shp allet pë rgjegjëse për gj enocid në Kosovë

The meluesja e Fondit për të Dr ejtën Hu manitare, shkrimtarja dhe ak tivistja serbe për të dr ejtat e njeriut Natasha Kandiq ka thënë se s’ka sh ancë që GJ ND’ja ta b ëjë pë rgjegjëse serbët, dhe se Kosova të pr ovojë me toda tjera për ta ndë shkaur Serbinë.

Kandiq ka thënë se Qe veria e re e Kosovës duhet ta r aportojë në BE dhe Ko mbe të Ba shkuara se si Serbia nuk po i ndëshkon përgjegjësit br enda Us htrisë Ju gosllave dhe of icerët e Ministrisë së Punëve të Brendshme për vr asjen e rreth 7 mijë ci vilëve shqiptarë.

Be the first to comment on "Kandiq: Kurti të h eqë dorë nga p adia, s’ka gj asa që Serbia të shp allet pë rgjegjëse për gj enocid në Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*