Kelmendi “go det” Kurtin: S’po da llon as gjë nga ish-kryeministrat

Në një ko munikatë të partisë “Fj ala”, kryetari i këtij subjekti politik, Gëzim Kelmendi i ka thënë kryeministrit Albin Kurtit se është fitues i zgj edhjeve pa ndo një pla tformë apo str ategji ekonomike.
Kelmendi e ka kë shilluar Kurtin që të an gazhojë për kë shilltarë ek spertë ndë rkombëtarë të ekonomisë.

Komunikata:
Çka duhet të bëj kryeministri Kurti për ekonominë e Kosovës?

Kryeministri Kurti është nd ër fituesit e rrallë në ra jon dhe BE që ka fituar zgj edhjet pa pl atformë dhe stra tegji për ekonominë dhe fushat tjera.

Por si duhet të veproj ai tani?

Në vend që të shpe nzoj mijëra euro nga b uxheti i Kosovës duke emëruar zv.ministra nga partia vet, Kurti duhet që me këto para të an gazhoj kë shilltarë (ek spert) ndë rkombëtar nga f usha ekonomisë.

Be the first to comment on "Kelmendi “go det” Kurtin: S’po da llon as gjë nga ish-kryeministrat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*